Lokalsamfunn offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
LISTRE- podkasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podkasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podkasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene skal tolkes, men skal bidra til refleksjon rundt læringsmålene i allmennmedisin.
 
Loading …
show series
 
Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene skal tol…
 
Kunne evaluere styrker og begrensninger i egne kunnskaper og ferdigheter, og selvstendig kunne veilede kolleger i tilsvarende evaluering. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Mu…
 
Selvstendig kunne reflektere over hvordan egen rolle som lege påvirker lokalsamfunnet og blir påvirket av lokalsamfunnet. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcaste…
 
Selvstendig kunne reflektere over hvordan kultur, samfunn, historie og nasjonale strømninger påvirker forventningene til allmennlegens rolle. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morte…
 
Ha kunnskap om forhold ved eget yrke og praksis som kan påvirke helse og trivsel for legen og legens medarbeidere; samt kjenne til hvordan yrkesskade kan forebygges. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene …
 
Selvstendig kunne ivareta pasientens behov for forebyggende helsetjenester i et klinisk og samfunnsmessig perspektiv. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er…
 
Sammen med pasienten kunne avdekke forhold ved levevaner, nærmiljø og arbeidsliv av betydning for liv, helse og pasientens tilgang til nødvendige helsetjenester. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kris…
 
Selvstendig kunne ha en helhetlig tilnærming til pasient og pårørende, og kunne bruke kommunikasjonsferdigheter og -strategier for å hjelpe pasienter og pårørende til å fatte kvalifiserte beslutninger om egen helseatferd. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innhol…
 
Selvstendig kunne innarbeide forebygging, helsefremmende tiltak og helseovervåkning i klinisk praksis. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit fo…
 
Selvstendig og i samarbeid med andre bidra til sosialt ansvarlige tiltak på system- og samfunnsnivå for å påvirke faktorer i lokalsamfunnet av betydning for liv og helse. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennle…
 
Selvstendig kunne bidra med observasjoner og kunnskap inn i det lokale folkehelsearbeidet, samt ivareta helsemessige utsatte grupper spesielt. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Mort…
 
Selvstendig kunne utføre sakkyndighetsvurderinger, også for pasienter man står i et langvarig behandlerforhold til, og Ha kunnskap om hvordan behandlerrollen skiller seg fra rollen som sakkyndig, og selvstendig kunne benytte teknikker for å tre ut av allmennlegerollen og gå inn i sakkyndighetsrollen. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedir…
 
Selvstendig kunne beskrive pasientens medisinske utfordringer slik at det gis et riktigst mulig grunnlag for korrekte ytelser. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Pod…
 
Selvstendig kunne prioritere i egen praksis og kunne bidra til at pasienten får rett behandling på rett sted til rett tid. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcast…
 
Selvstendig kunne organisere egen praksis slik at pasienter som trenger mest, også får mest, og slik at legen er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristi…
 
Selvstendig kunne fordele egen tilgjengelighet mellom egne pasienter og samarbeidspartnere. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan l…
 
Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten e…
 
Selvstendig kunne formulere henvendelser og henvisninger slik at de inneholder relevant informasjon og bidrar til oppnåelse av nødvendig helsehjelp for pasientene. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kr…
 
Ha kjennskap til allmennmedisinsk forskning, og kjenne til historisk bakgrunn og den faglige forankringen for allmennmedisinen og den personlige legen. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høine…
 
Selvstendig kunne tilegne seg evidensbasert kunnskap og fortolke den kritisk i relasjon til den allmennmedisinske hverdagen, og kunne benytte kunnskapen i faglige beslutninger og i veiledning av pasienter og kolleger. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet …
 
Ha kjennskap til særtrekk ved allmennmedisin og utfordringer ved legearbeid i uselekterte populasjoner. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit f…
 
Ha god kunnskap om forekomst av symptomer og sykdommer i en uselektert populasjon. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmål…
 
Ha kjennskap til hvordan faktorer i pasientens erfaringsbakgrunn, arbeidslivstilknytning og sosiale miljø og forutsetninger kan virke inn på sykdom og mestringsevne, og selvstendig kunne bruke denne kunnskapen i møte med hver enkelt pasient. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av p…
 
Selvstendig kunne tilegne seg relevant kunnskap om lokalsamfunnet. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene skal tolkes,…
 
Selvstendig kunne bruke tid og gjentatte konsultasjoner som virkemiddel i diagnostikk og behandling. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for …
 
Selvstendig kunne inngå i en varig og forpliktende profesjonell relasjon til pasienten. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan lærin…
 
Selvstendig kunne arbeide pasientsentrert med fokus på pasienten, pasientens kontekst og pasientens presenterte problem. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten…
 
Selvstendig kunne tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene sk…
 
Selvstendig kunne bidra til økt mestring hos pasienten og til lindring av pasientens plager. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan …
 
Selvstendig kunne yte adekvate primærhelsetjenester til pasientpopulasjonen gjennom hele livsløpet. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for h…
 
Selvstendig kunne veilede og motivere pasienter for helsefremmende endringer i forhold til levevaner eller behandling på en måte som fremmer autonomi og mestring. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kri…
 
Ha kunnskap om betydningen av individuelle forskjeller i legesøkningsatferd og hvilke implikasjoner det har for fortolkning av symptomer, samt selvstendig kunne bruke denne kunnskapen i møtet med den enkelte pasient. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet e…
 
Selvstendig kunne gjennomføre trinnvis utredning med tilpasset bruk av ressurser. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmåle…
 
Selvstendig kunne prioritere forskjellige allmennmedisinske oppgaver og tiltak og være fleksibel i sin tilnærming til problemstillinger. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Mun…
 
Selvstendig kunne bruke tilgjengelig tid og ressurser på en effektiv måte. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene skal…
 
Selvstendig kunne reflektere over, tolerere og håndtere usikkerhet i diagnostikk og behandling. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvord…
 
Selvstendig kunne bidra til aksept for usikkerhet hos pasienter og pårørende. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene s…
 
Ha utviklet god kompetanse i selvstendig problemløsning og beslutningstaking. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene s…
 
Selvstendig kunne improvisere tiltak og løsningsstrategier i komplekse kliniske situasjoner. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan …
 
Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Pod…
 
Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig, og kunne forstå pasientens non-verbale kommunikasjon. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er i…
 
Selvstendig kunne skape trygge fysiske rammer som ivaretar pasientens verdighet, diskresjon, engasjement og sikkerhet. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten e…
 
Selvstendig kunne kommunisere med en pasientsentrert tilnærming som støtter pasientens tillit og autonomi, og som er karakterisert ved empati, respekt og innlevelse. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene …
 
Selvstendig kunne tilpasse kommunikasjonen til pasientens ståsted og preferanser, og til pasientens situasjon og medisinske tilstand. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvi…
 
Selvstendig kunne gjenkjenne når verdier, holdninger og perspektiver hos lege, pasient, pårørende og annet helsepersonell kan ha en betydning for tilnærmingen til pasientens helseproblemer og behandlingskvalitet. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i …
 
Selvstendig kunne håndtere uenighet og følelsesmessige vanskelige samtaler. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan læringsmålene ska…
 
Kjenne til konsekvensene av at mennesket er fortolkende av natur og kunne ta hensyn til at de opplysninger, fakta og funn som blir omhandlet i et pasientmøte blir fortolket av både lege og pasient, der fortolkningene ofte bærer preg av tidligere erfaringer hos begge parter. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektorate…
 
Selvstendig kunne bruke forskjellige konsultasjonsteknikker og ha kunnskap om nytten av teknikkene ved ulike problemstillinger. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Po…
 
Selvstendig kunne effektivt innhente og bearbeide relevant medisinsk informasjon fra pasient gjennom anamneseopptak og andre kilder, inkludert pårørende der pasienten har gitt sitt samtykke. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet …
 
Selvstendig kunne påpeke og handle på en hensiktsmessig måte når pasientsikkerhet er i fare. Podcasten er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har finansiert utviklingen av podcasten, men innholdet er i sin helhet utarbeidet av KVALLM (allmennlegene Kristian Høines og Morten Munkvik). Podcasten er ingen fasit for hvordan …
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login