Bethel Church Redding offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Bill Johnson concludes the series “God of Reformation” by teaching about repentance and compassion through the historical cities Nineveh, Sodom, and Gomorrah. Repentance is at the heart and soul of every move of God. Audio traduit par Bethel Media - Département de Traduction. https://www.bethel.tv/fr/podcasts/donate…
 
Pastor Bill Johnson shares a heartfelt message, reminding us of the sweet reassurance we have in Jesus no matter what circumstances we face. Peace, prosperity, and well being is on the mind of God for us. To donate please, visit: bethel.tv/podcast/donate For more content, visit: bethel.tv , For more information, visit: bethel.com For more resources…
 
Pastor Kris unpacks the mandate on the Church to bring the light and hope of Jesus to our cities and nations. In previous ideologies from Christian history, this idea that the Rapture was coming soon caused the Church to pull away from the world as many people believed there was no point in trying to influence a dying world. While the Church may ha…
 
As the next part of the Year of Awakening series, Pastor Eric Johnson kicks off our ‘God of Reformation’ focus, encouraging us that the agape love of God was never meant to just be observed by humanity, but experienced and partaken in by humanity. This is where reformation comes from. As a believer, we have a privilege and responsibility to let the…
 
Este mensaje es la parte 1 de la serie, Dios de Avivamiento. Esta semana, Bill Johnson enseña sobre el precio del avivamiento. Una generación por sí sola no podrá llegar al lugar hacia donde nos dirigimos. Debemos abrazarlo de la manera en la que se manifieste. https://www.bethel.tv/podcasts/donateAv Bill Johnson
 
Lo que el enemigo deseaba utilizar para mal, el Señor lo está usando para bien en nuestras vidas. Kris Vallotton comparte con nosotros lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos difíciles. ¡Es a través de la humildad que Dios nos guiará hacia adelante! https://www.bethel.tv/podcasts/donateAv Kris Vallotton
 
Brian a Jenn Johnsonovi u?í o životním stylu uctívání. Povzbuzují nás, abychom se zapojili do r?zných poloh uctívání, které se dají nalézt v Bibli. Stejn? jako král David jsme pozváni k tomu, abychom nacházeli Boží srdce a navazovali s ním v?elé spojení. Stáváme s Tím, koho uctíváme!Av Brian & Jenn Johnson
 
Bill Johnson zahájil novou sérii o uctívání. Jsme stvo?eni k tomu, abychom reagovali na Boží p?ítomnost uctíváním, b?hem n?hož jsme nep?etržit? prom??ováni do podoby Ježíše. Díkuvzdání a chvála jsou nezbytné ob?ti, ale v uctívání se my sami stáváme živou ob?tí. B?h hledá uctíva?e: staneš se jedním z nich?…
 
Bill Johnson nás povzbuzuje, abychom žádali Boha o víc za každou cenu. Abychom se vyhnuli klamu, musí být hlad po Bohu v souladu s t?mito biblickými hodnotami: uznání Ježíše jako syna Božího, autorita Písma a nezbytnost vykazatelnosti ve spole?enství. Nechte se povzbudit k vášnivému následování Pána a k tomu, abyste Jej ješt? více hledali.…
 
Bill Johnson povzbuzuje t?lo Kristovo, aby obklopilo a podpo?ilo ty, kte?í podstoupili výjime?né riziko v oblasti financí, vztah?, zdraví a služby, a stále ?ekají na sv?j pr?lom. Stejn? jako vid?li Jozue a Izraelité nadp?irozený pr?lom, když obcházeli sedmý den hradby Jericha, tak uvidíme i my odpov?di našich modliteb, pokud neztratíme nad?ji. B?h …
 
Bill Johnson vyu?uje o služebnictví. Synové a dcery Boží, kte?í si jsou jistí svou identitou, jsou t?mi nejlepšími služebníky. Slouží s nad?jí, protože vidí, že B?h buduje n?co, co má ur?itý ú?el a plán, který se nestále napl?uje. Služme našim m?st?m v nad?ji, že poznají lásku dokonalého Otce.Av Bill Johnson
 
Bill Johnson vyu?uje o ?ty?ech základních hodnotách Bethelu a typech chování, které nás na jejich základ? charakterizují. B?h je dobrý, proto se od nás požaduje, abychom snili ve velkém. Protože nic není nemožné, zna?nou ?ást našich život? by m?l charakterizovat risk. Vše, co kdy budeme pot?ebovat, bylo zajišt?no na k?íži, proto se musíme dostat do…
 
Danny Silk nám poukazuje na požehnání, které p?ijímáme od našich apoštolských otc? a matek. Mít ve svém život? otce znamená dostat se do proudu jejich pomazání, které tak m?že téct v celé své velikosti do vašeho života i skrze n?j. Nechte se povzbudit a rozši?te svou kapacitu p?ijímat dobrotu, p?íležitosti, p?íze? a požehnání, zatímco stojíte pod p…
 
Bill Johnson vyu?uje o tom, jak d?ležité je obnovovat svou mysl a uvád?t každou myšlenku do poddanství. Naše rozhodnutí v??it lži je to, co ji zmoc?uje, protože lež sama o sob? nemá moc utkat se s krásou a silou pravdy. Nechte se povzbudit k volb? pravdy. Kéž vaše myšlenky odráží Otce jako toho, kdo má poslední slovo.…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2021 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login