Dommerpodden offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Dommerpodden publiserte 13. oktober 2021 en episode om straffutmåling i narkotikasaker. I april i år avsa Høyesterett tre dommer som langt på vei avklarer en del av de spørsmålene som ble drøftet der. Dette er HR-2022-731-A, HR-2022-732-A og HR-2022-733-A. Advokat Jon Christian Elden og statsadvokat Alf Butenschøn Skre er tilbake i studio og diskut…
 
Avhendingslova ble endret på en rekke viktige punkter fra 1. januar i år, blant annet slik at man ikke lenger kan selge boligen "som den er". Blerande Thaqi er fagsjef i HELP forsikring, og gir oss en oversikt over hva som er nytt og hvilke spørsmål som antakelig må finne sin avklaring i domstolene.Programleder er Ola Berg Lande.…
 
Når en tiltalt er under 18 år krever dette noe mer av dommerne, både før, under og etter hovedforhandlingen. Runa snakker med tingrettsdommer Åsa Bech om de problemstillingene som ofte reiser seg når vi har ungdom i rettssalen. Fokuset i denne episoden ligger på den praktiske gjennomføringen. Dersom du vil høre mer om særreaksjonene vi har for ungd…
 
Dagens episode handler om opplesning av politiforklaringer i straffesaker. Dette temaet berører en praktisk problemstilling for dommere i skjæringspunktet mellom hensynet til effektivitet og hensynet til rettssikkerhet. I dette skjæringspunktet er EMDs artikkel 6 om rettferdig rettergang et viktig tolkningsmoment. Lagdommer med doktorgrad om EMK ar…
 
Runa snakker med advokat Jørgen Vangsnes om de problemstillingene som ofte går igjen når domstolene skal overprøve et vedtak fattet av forvaltningen. Er det alltid en gyldighetsprøving vi foretar, eller kan man få dom for realiteten? Hvilket faktum skal vi se hen til, og hvilke prinsipper gjelder for prøvingen? Samt mange andre temaer.Dette er godt…
 
Det er fortsatt et betydelig uutnyttet potensiale for aktiv saksstyring i norske domstoler. Aktiv saksstyring er viktig både for god sakskonsentrasjon, prosessøkonomi og riktigere avgjørelser, og i forlengelsen av det for vår konkurransedyktighet i møte med andre tvisteløsningsmekanismer.Prosedyreadvokatene Ola Ø. Nisja fra Wikborg Rein og Johnny J…
 
I 2014 ble det innført to nye straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år. Begge straffartene gjennomføres i frihet, og idéen er en individuelt tilpasset oppfølging av ungdommen, for å unngå ny kriminalitet. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er nylig evaluert, og det er fremmet forslag til endringer. Hvem egner seg for ungdomsstraff? Hva skjer…
 
Hvem skal ha strafferettslig skyldevne? Og er det domstolene eller lovgiver som skal bestemme hvor syk man må være før man er straffri? Etter en lovendring 1. oktober 2020 er spørsmål om skyldevne blitt en mer skjønnsmessig og komplisert vurdering. Lovgivningsprosessen var preget av kontrovers, og de nye reglene har vært gjenstand for betydelig kri…
 
En viktig del av forhandlingene for domstolene handler om å få gode forklaringer. For dommere og advokater er det viktig å kunne stille gode spørsmål, som sikrer nøyaktig, relevant og pålitelig informasjon.Asbjørn Rachlew er en av forfatterne av boka Den profesjonelle samtalen, som handler om nettopp det. I denne episoden snakker han med Ragnar Lin…
 
Domstolskommisjonen avga i september i fjor NOU'en "Den tredje statsmakt - Domstolene i endring". Kommisjonen har foreslått en rekke endringer i domstolenes virksomhet.I denne episoden diskuterer kommisjonens leder Yngve Svendsen og leder for Dommerforeningen Kirsten Bleskestad noen av de mer kontroversielle forslagene. Gjestene kommer bl.a. inn på…
 
Inndragning i straffesaker er viktig hvis forbrytelser ikke skal lønne seg. Norge har imidlertid fått internasjonal kritikk for lave inndragningstall, og det er bl.a. derfor nå et økt fokus på disse reglene. Men hva er det egentlig som kan inndras? Og hva er egentlig heftelse?Ola snakker med høgskolelektor Inger Coll og statsadvokat Peter André Joh…
 
Mengden data som samles inn og lagres elektronisk øker stadig. Dette skaper utfordringer både knyttet til hvordan sånne data kan innhentes, kvalitetssikres og ikke minst gjennomgås.Domstolene befatter seg med elektroniske bevis på en rekke forskjellige måter, men dette er kanskje særlig krevende ved gjennomgang av advokatbeslag og i bevissikring ut…
 
Norske domstolers behandling av barnevernssaker har fått hard medfart i flere saker fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) den siste tiden. I kjølvannet av flere av disse sakene avsa Høyesterett tre avgjørelser i storkammer 27. mars 2020.Runa snakker med barneombud Inga Bejer Engh og direktør i NiM Adele Matheson Mestad om kritikken fra EMD,…
 
Den digitale revolusjonen har gjort offentligheten mer tilgjengelig, og mer umiddelbar. Tilgang til offentligheten medfører et ansvar for den som ytrer seg, og i ytterste konsekvens et straffansvar.Skillet mellom lovlige og ulovlige ytringer er krevende, og i denne episoden forsøker Adele Matheson Mestad og Erlend Andreas Methi i Norges institusjon…
 
Da NAV-saken dukket opp i offentligheten i 2019 ble det klart at dommerne kanskje ikke er tilstrekkelig oppmerksomme på EØS-rettslige problemstillinger som kan dukke opp i vårt arbeid.Dette er den første episoden i en serie på tre EØS-episoder. Temaet er grunnleggende EØS-rett. Ola Berg Lande snakker med Lovavdelingens ekspedisjonssjef Ketil Bøe Mo…
 
Norsk konkursrett har nylig fått et helt nytt sett med virkemidler. Den 11. mai 2020 trådte rekonstruksjonsloven i kraft, og med det erstattes konkurslovens regler om gjeldsforhandling. Reglene ligner på det som i amerikansk rett omtales som "Chapter 11", og skal redusere risikoen for unødige konkurser ved å gi skyldneren muligheten til en reorgani…
 
Coronaepidemien har medført enorme konsekvenser for samfunnet, også for domstolene. Runa snakker med tingrettsdommer Anne Margrethe Lund og dommerfullmektig Ignazio Azzari Støen om situasjonen i domstolen nå og fremover, nye regler for gjennomføring av rettsmøter med fjernmøteteknologi mv, samt erfaringer fra digitale hovedforhandlinger som så lang…
 
En del straffesaker dreier seg om at tiltalte ikke har forholdt seg til et forvaltningsvedtak, feks et utvisningsvedtak. I hvilken grad må domstolene prøve gyldigheten av det underliggende vedtaket i straffesaken? I denne episoden av Dommerpodden snakker vårt nye redaksjonsmedlem dommerfullmektig Runa Nordahl Hæreid med advokat Bendik Falch-Koslung…
 
Hva innebærer det å bli dømt til fengselsstraff? Hvordan avgjøres det om man får åpen eller lukket soning, blir prøveløslatt på 2/3s tid, eller får sone med fotlenke? Og hva synes egentlig Kriminalomsorgen om dommere som mener noe om hvordan fengselsstraffen skal gjennomføres?Ola Berg Lande snakker med Jan-Erik Sandlie, som er assisterende direktør…
 
En stor andel av norske dommere er midlertidig ansatt. Mange av dem er relativt unge, og med bare noen få års arbeidserfaring. Hvorfor har vi dommerfullmektiger? Hvilke fordeler og ulemper er det ved ordningen? Og har en siktet større eller mindre sjanse for å bli løslatt når det er en dommerfullmektig som bestemmer?Gjester i studio er Høyesteretts…
 
Ved siden av tiltalte er fornærmede den viktigste personen i en straffesak. Hvordan opplevelse møtet med domstolen av en som er fornærmet i en alvorlig straffesak? Anne Louise Wennersberg ble stukket ned på åpen gate på vei hjem fra byen for ti år siden. Ragnar Lindefjeld snakker med henne om hendelsen, kontakten med politiet i etterkant, og selve …
 
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er en annerledes måte å straffe på. Hva innebærer det egentlig å bli dømt til ND? Alf Hansen har opplevd akkurat det, og deler sine erfaringer både med prosessen fram mot ND-dom, og fra gjennomføringen av ND-programmet. I tillegg snakker vi med Ingunn Seim (leder av ND-senteret i Bergen) og Merete Svartvei…
 
Går det an å regne ut hvor sannsynlig det er å vinne en sivil sak? Hvordan snakker vi om prosessrisiko på en meningsfull måte? Ragnar snakker med professor Sverre Blandhoel og advokat Øystein Myre Bremset om hvordan advokater og andre gjør (eller bør gjøre) prosessrisikovurderinger, og hvilke muligheter det gir dommerne i meklingssammenheng.…
 
Det er dommerens hverdag å sitte i retten. Samtidig er det lite hverdagslig, i ordets overførte betydning, i det vi dommere driver med. Hvordan vi oppfører oss i retten er viktig – både for gjennomføringen av saken og for tilliten til domstolene. Men hva er egentlig god dommeropptreden? Hvor høytidelige skal vi være? Hva er det vi forsøker å oppnå …
 
I Belgia er 95 % av førsteinstansdomstolene spesialisert, i Russland: ingen. I Norge er tallet 3 %, alt ifølge Europarådet. Debatten om spesialisering i domstolene er (igjen) aktuell, med Særdomstolsutvalget friskt i minne, samt Domstolskommisjonens pågående arbeid. Hva snakker vi om når vi snakker om spesialisering, hvilket problem skal spesialise…
 
Rettssaker er ritualiserte prosesser og det er mye symbolbruk i rettssalene. Et av de mest ikoniske symbolene på rettsstaten er dommerklubba. Men hvorfor har vi den? Og hvor mye brukes den egentlig?Kaspar N. Thommessen snakker om klubba med rettssosiolog Lisbeth Fullu Skyberg og tingrettsdommer Åsa Bech. I løpet av episoden får vi også høre resulta…
 
I straffesakene er det i domskonferansen saken blir avgjort. Likevel er det få regler om dette, og den enkelte dommer gjennomfører møtene på svært forskjellige måter. Fagdommeren er både møteleder og beslutningstaker. Hvordan balanseres disse rollene på en god måte? Når og hvordan bør fagdommeren påvirke meddommerne, og når blir påvirkningen uheldi…
 
Domstolene blir stadig mer teknologibaserte. I dag er det Aktørportal og digitale rettsmøter. Men hva slags teknologi er det som kommer? Får vi elektroniske simultanoversettere i retten? Rettsmøte-apper? Automatisk beramming? Og når kommer robotdommerne? Ola Berg Lande snakker med Frode Støle og Thomas Bech Pettersen om teknologi i domstolene.…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2022 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login