Hanyu Pinyin offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
In this episode, we will learn: how to voice the nasal finals ending in “n”: an, en, uan, uen, ian, in, üan, ün; how to voice the nasal finals ending in “ng”: ang, eng, ong, uang, ueng, iang, ing, iong; the writing rule when Group 4 finals combine with the initials j, q, x; the abbreviation rule for uen; how to differentiate the finals uan and üan,…
 
In this episode, we will learn: how to voice the initials (j, q, x); how to get the ju, qu, xu sounds from ji, qi, xi; how to voice the finals (ia, iao, ie, iou, üe); the abbreviation of iou when it is used with initials; five new Mandarin words: xièxiè, xi?oji?, sh?uj?, píji?, yóutiáo; and the combinations between these initials and the finals.…
 
In this podcast, we will practice the following pinyin combinations: bai, bei, bao pai, pei, pao, pou mai, mei, mao, mou fei, fou dai, dei, dao, dou, duo, dui tai, tao, tou, tuo, tui nai, nei, nao, nou, nuo lai, lei, lao, lou, luo gai, gei, gao, gou, gua, guo, guai, gui kai, kei, kao, kou, kua, kuo, kuai, kui hai, hei, hao, hou, hua, huo, huai, hui…
 
In this episode, we will learn: how to voice finals with more than one letter; the abbreviation of uei to ui; the actual sounds of bo, po, mo, fo; the writing rules when these finals are used without initials; and the combinations between the initials we’ve learned and these finals.Av Language Domus
 
In this episode, we will learn: how to voice the six basic finals (a, o, e, u, i, ü); how to voice the first set of initials (b, p, m, f); how to voice the second set of initials (d, t, n, l); how to voice the third set of initials (g, k, h); the combinations between these initials and finals; and how these finals are written and voiced when used w…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk