Eivind Rogne offentlig
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Episoden gjev eit interessant innblikk i utviklinga av barnehagar i Sogndal på slutten av 70-talet og byrjinga av 80-talet. Medverkande: Gunn Haugen tidlegare styrar i Kjørnes barnehage og Kari Marie Navarsete tidl. styrar og praksiskoordinator ved HVL. Samtalen blir leia av Sigrid Bøyum førstelektor i pedagogikk ved HVL.…
  continue reading
 
Bli med på ei spennande reise tilbake til slutten av 70-talet i dei nyaste episodane av BluPodden. Dette var ein tid då det å velje høgare utdanning som kvinne ikkje var vanleg, og det var òg avgrensa kunnskap om førskulelærarutdanninga. Her møter du barnehagepionerane Gunn Haugen og Kari Marie Navarsete som fortel om sine erfaringar som nyutdanna …
  continue reading
 
I denne episoden av BluPodden snakker vi om programmering, realfag og vitenskapen sin plass i barns læring. Veronica Danielsen, som er fysiker og formidler ved ViteMeir -vtensenteret på Kaupanger, deler sin erfaring om realfag gjennom vitensentre, barnehageaktiviteter og vitenskapelige show. Hør hvordan hun inspirerer til utforskning og forståelse …
  continue reading
 
I BluPodden får vi høre Elin Eriksen Ødegaard i samtale med Hilde Gunnarsson om arbeidsformer i barnehager, spesielt med fokus på utforsking. Gunnarsson jobber som tjenesteleier for barnehagene på Osterøy og har lang fartstid innen barnehagesektoren. Samtalen tar utgangspunkt i resultatene fra en nasjonal undersøkelse utført av forskningssenteret B…
  continue reading
 
Kvifor er det viktig å legge til rette for at barn får utforske eksperimentere med materiale? Kva er ein visuell dialog? Dette er nokre av spørsmåla assisterande instituttleiar ved Institutt for kunstfag Hege Gjerde Sviggum stiller i samtale med Rakel Elice Huglen. I episoden får ein også høyre Huglen, som er i eit kvalifiseringsløp som førstelekto…
  continue reading
 
I denne podcast-episoden er professor Courtney Norbury gjest, hvor hun snakker om det nære forholdet mellom språkferdigheter og følelser. Norbury utforsker hvordan språk fungerer som et verktøy for å utvikle mer nyanserte følelseskategorier og forståelsen av andres sinn. Medvirkende er professor Courtenay Norbury fra UCL, England i samtale med prof…
  continue reading
 
Samskaping- La oss gjere det saman. I denne podkasten møter du Ragne Mari Røed Kandal som er styrar i Nygård barnehage i samtale med Astrid Bakken høgskulelektor ved HVL. Dei snakka om regionalt kompetanseutvikling (REKOMP). Denne ordninga bygger på eit partnerskapssamarbeid mellom høgskulen og barnehagen og går over to år. I denne episoden får du …
  continue reading
 
Korleis handtere utagerande atferd hjå femårsgamle barn i barnehagen? I denne episoden av BluPodden er fokuset retta mot temaet utagerande atferd og inkludering av barn i fri leik. Medverkande: Høgskulelektor i pedagogikk, Merete Nornes-Nymark, i samtale med dei tidlegare HVL-studentane Andrea Sæhle Samland, Kari Skrautvol og Lars Kristian Garnes o…
  continue reading
 
Korleis møter barn bildebøker, og kva legg pedagogar vekt på i bildeboklesing når finskspråklege barn har svensk som opplæringsspråk? Desse spørsmåla har ph.d.-stipendiat Sofie Tjäru frå Åbo akademi i Finland undersøkt i ein studie av bildeboklesingsøkter med finske 6-åringar i ei svensk språkbadgruppe. Ho samtaler om funna frå studien og kva vi ka…
  continue reading
 
Hva er temperament, og hvorfor er det et viktig tema i faglig-pedagogisk forståelse? I denne episoden av BluPodden møter du Kirsten Flaten, redaktør og medforfatter av boka "Temperament hos små og store barn", i samtale Eivind Rogne. Kirsten Flaten er dosent i spesialpedagogikk og Eivind Rogne er lektor i pedagogikk, begge ved Høgskulen på Vestland…
  continue reading
 
Hur kan glädje förstås i små barns litteracitetspraktiker, och hur uppstår glädje i möten mellan barn, vuxna och texter i den sociomateriella miljön? Postdoktoral forskare Alexandra Nordström (Helsingfors universitet) och postdoktoral forskare Sofia Jusslin (Åbo Akademi) diskuterar dessa frågor utifrån Nordströms (2023) doktorsavhandling ”Joy in yo…
  continue reading
 
Kva er god kvalitet i samspelet mellom personale og barn, og kva former for samspelskvalitet kjem til syne hjå personalet når observasjonsverkøyet ECERS-R blir brukt? Med utgangspunkt i ein studie som er publisert i «Nordisk barnehageforsking», blir desse spørsmåla diskutert og problematisert av professor Elisabeth Bjørnestad, OsloMet, og førsteama…
  continue reading
 
Den norske barnehagen har dei seinare åra vore i stor utvikling og stort sett alle barn går i barnehage. Krava utanfrå knytt til kva barnehagen skal vere og korleis personalet skal utøve arbeidet sitt har vorte sterkare. I samtale med professor Solveig Østrem snakkar førsteamanuensis Lillian Pedersen om kva kompetansar dette gjer at barnehagelærare…
  continue reading
 
Gjerekraft for berekraft omhandlar kvifor berekraft er viktig i barnehagen, også i eit meir overordna perspektiv. Korleis berekraft kan utspele seg i dei ulike barnehagepraksisane, er viktig del av dette. Gjerekrafta til barn og vaksne blir eit viktig fokus. Berekraft er noko vi må vere! Medvirkande: Professor i berekraft Marianne Presthus Heggen i…
  continue reading
 
I denne episoden møter du barnehagelærer Mari Engesæter i samtale med Jostein R. Sanderud ved barnehagelærerutdanniga, HVL om hva som kan være et godt uteområde i barnehagen. Samtalen har som utgangspunkt Sanderud sin kronikk på NRK ytring "En oppvekst på døde underlag". Medvirkende: Barnehagelærer Mari Engesæter ved Fosshagen barnehage, som er en …
  continue reading
 
I denne episoden vil du få møte Torstein Unstad ved Universitetet i Tromsø som forteller om et spillprosjekt med Minecraft i barnehagen. Unstad deler erfaringer med, og tanker om bruk av dataspill i barnehagen. Medvirkende: Torstein Unstad, tidligere barnehagelærer og lektor i pedagogikk ved UIT og Eivind Rogne, høgskulelektor i pedagogikk, HVL.…
  continue reading
 
Den søte førjulstiden er her og mange barnehjerter gleder seg. Men denne tiden kan også gi noen dilemma – for hva er tradisjon og hva er religion i barnehagen? Hva er egentlig innafor? I denne podkasten snakker førsteamanuensis, prest og teolog Tom Sverre Tomren om dette, sammen med professor Hilde Hofslundsengen, HVL. Dette er året siste podkast –…
  continue reading
 
Er leiken berre barnas domene og noko dei tilsette i barnehagen helst ikkje skal delta i? Professor Anne Greve problematiserer dette spørsmålet, og saman med førsteamanuensis Lillian Pedersen snakkar dei om kva som skjer når når dei barnehagetilsette tek del i barns leik. Medverkande: professor Anne Greve, OsloMet og førsteamanuensis Lillian Peders…
  continue reading
 
Norge er et av verdens mest digitaliserte samfunn med hensyn til digitale muligheter for innbyggerne. Hvordan påvirker dette barndommen og den digitale sosialiseringen av barn? Medvirkende er pedagogisk leiar i Fosshagen barnehage i Sogndal og høgskulelektor i pedagogikk Mari Engesæter, professor i psykologi Magne Olav Mæhle, HVL og høgskulelektor …
  continue reading
 
Språkforstyrrelser, eller dld, rammer omtrent 2 barn i hvert klasserom. Det er en «usynlig» vanske og ikke alle barn blir oppdaget før skolealder. I denne episoden hører du om resultatene fra det engelske forskningsprosjektet SCALES, som har fulgt barn med språkvansker fra de var 5 år til 13 år, og vi diskuterer hva pragmatiske språkforstyrrelser e…
  continue reading
 
Hva kan naturmiljø bety for barns lek, og hvordan skaper barn mening mens de leker i naturmiljøer? Dette er problemstillingen i Jostein Rønning Sanderud sin doktoravhandling. I denne episoden møter du høgskolelektor Jostein Rønning Sanderud i samtale med førstelektor i pedagogikk Dag Skram, begge ved Høgskulen på Vestlandet…
  continue reading
 
Lekresponsiv undervisning i barnehagen – hva er det? I Sverige brukes begrepet undervisning i barnehagen, men hva menes egentlig med det? I denne episoden snakker vi med den svenske barnehageforskeren Maria Magnusson om et forskningsprosjekt hvor lekresponsiv undervisning knyttes til skriftspråksutvikling hos barn. Medvirkende er dr. Maria Magnusso…
  continue reading
 
Å bruke nasjonalflagg som symbol på mangfold og fest er vanlig praksis i norske barnehager, men ikke alle opplever dette som noe positivt. I denne episoden hører du Lene Angelskår, koordinator ved BARNkunne, i samtale med Marion Oen, migrasjonsrådgiver og PhD stipendiat, Alicja Sadownik og Elin Eriksen Ødegaard, alle fra BARNkunne- senter for barne…
  continue reading
 
Kan barnevogna vera ein god arena for møter mellom de yngste barna i barnehagen? Eller skapar me vaksne dei beste møta mellom barn når me går på tur? I denne episoden får du høyre om korleis firesetersvogner i barnehagen kan vere ein møtestad for dei yngste barna, og om vaksne sitt ansvar for å skape gode augeblikk i barnhagekvardagen saman med bar…
  continue reading
 
Har du lurt på korleis det er å vere nyutdanna barnehagelærar? Denne podcasten vil gje deg eit innblikk i erfaringane til ein nyutdanna barnehagelærar, og ein veileder sine tankar om kva den nyutdanna treng den første tida i yrket. I tillegg vil du få informasjon om kva rettigheitene til nyutdanna barnehagelærar med tanke på veiledning og oppfølgin…
  continue reading
 
Er det slik at uteleik alltid er bra for barn, og kva pedagogisk grunngjeving finnes for at born skal leike i naturen? I denne episoden utfordrer Liv Torunn Grindheim den nordiske tatt-for-gitt haldninga av at å leike i natur er bra for barn. Grindheim er tidlegare styrar og barnehagelærar, no professor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet og t…
  continue reading
 
Undrar du deg over barnehagelærararrolla og barnehagelærarutdanninga fram mot år 2030? Denne podcasten inneheld refleksjonar om framtidas barnehagelærarar, og tankar om korleis barnehagelærarutdanninga kan møte kompetansebehova til framtidige barnehagelærarar. Medverkende: Førsteamanuensis Hege Fimreite og studieprogramleiar for barnehagelærarutdan…
  continue reading
 
Denne episoden har fokus på barnehagens rom, der rom for mangfald, musikalske møteplassar og naturrommet vert tematisert. Vi diskuterer kva betydning dei ulike romma har for inkludering av alle barn i barnehagen. Medvirkende: Førstelektor Lena Skjerdal, høgskulelektor Merete Nornes-Nymark, høgskulelektor Hilde Alme og høgskulelektor Eivind Rogne…
  continue reading
 
Har du tenkt på korleis systema rundt påverkar barnehagen sitt indre liv? Denne episoden gir deg eit innblikk i kor viktig det er at barnehagelæraren brukar sitt faglege skjønn og omset føringar frå systema til barnehagens kvardag. Medvirkende: Høgskulelektor Hege Fimreite, dosent Øyvind Glosvik og høgskulelektor Anne Grethe Sønsthagen…
  continue reading
 
"“Hoppe sa gåsa, hinke sa reven” Trur du at alle barn har gode moglegheiter til å hoppe, hinke, kaste og klatre i barnehagen? I denne podcasten snakkar vi med barnehagelærarar Mari Engesæter om fysisk aktiv leik i barnehagen. Medvirkende: Barnehagelærer Mari Engesæter, førsteamanuensis Lillian Pedersen og førstelektor Kjersti Johannesen "…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett