Knut Refsdal offentlig
[search 0]
Mer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Alle FNs medlemsland ble i 2015 enige om 17 globale mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. Disse målene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og representerer både noe gammelt og nytt. Engasjement for fred, miljø og rettferdighet er ikke noe nytt, men det har aldri skjedd før at alle verdens land har blitt enige om så omf…
 
Ingeborg Dybvig er kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke. Hun har skrevet en masteravhandling i retorikk: «Som epler av gull i skåler av sølv er ord som blir talt i rett tid: Kirkens bruk av ethosappeller i digital kommunikasjon for å bygge troverdighet». I avhandlingen undersøkte hun Svenska kyrkans og Den danske folkekirkens digitale retorikk…
 
Generelt er det færre som deltar i gudstjenester. De senere årene har nedgangen vært markant. Men noen steder går utviklingen i motsatt retning. I Den norske kirke har menigheter med økt gudstjenestedeltakelse blitt undersøkt i et forskningsprosjekt. Hva kjennetegner disse menighetene og er det mulig å si noe om deres profil og hva som er grunnene …
 
Jon-Erik Bråthen jobber som feltprest i Forsvaret. Han forteller at mesteparten av sin tid bruker han på samtaler med soldater. Samtalene handler om utfordringer knyttet til det å være menneske. Jeg fikk en prat med ham om hva han tenker om det å være prest i Forsvaret og om hvordan norske ungdommer tenker om tro, kirkeliv og religiøsitet.…
 
Jeg har lenge vært fascinert av den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer (1906-45), som døde bare noen uker før 2. verdenskrig sluttet, henrettet fordi han var delaktig i et drapsforsøk på Hitler. Men Bonhoeffer er ikke bare enkel å forstå. Derfor har jeg spurt Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF, om hjelp til å forklare hva Bo…
 
De siste årene har jeg reist mye utenlands i kirkelige sammenhenger, og jeg synes jeg ser en trend: Flere og flere blir vegetarianere. Årsakene er en kombinasjon av klimahensyn, dyrevelferd og kristen overbevisning. Jan Rantrud, pensjonert lærer ved NLA, har vært vegetarianer i 30 år. I denne samtalen forteller han, med utgangspunkt i Bibelen og kr…
 
Religiøs pluralisme kjennetegner vår tid. I løpet av de siste tiårene har verden gjennomgått kulturelle, demografiske og geografiske endringer som er uten sidestykke i historien. Vi er ett globalt fellesskap. Dette merkes på det internasjonale plan og i de fleste lokalsamfunn - også i Norge: Mennesker med ulik religiøs tro - og mennesker uten relig…
 
Konflikten mellom kirken og Galileo Galilei tidlig på 1600-tallet bygger opp under tanken om at tro og vitenskap ligger i strid med hverandre. Den historien har en sikker plass i norske lærebøker, og den har preget vår forståelse av forholdet mellom kirken og vitenskapen. Dette er noe alle «vet». Men er den representativ for forholdet mellom gudstr…
 
Jordan Peterson er en canadisk forsker og klinisk psykolog, som arbeider som professor i psykologi ved University of Toronto. Han har blitt kjent for et bredt publikum gjennom sine forelesninger om psykologi, filosofi og religion lagt ut på YouTube, der kanalen hans har over 1 million abonnenter. Håvard Nyhus er skribent og vaktsjef i NRK og har sk…
 
Hans Växby er pensjonert biskop i Metodistkirken. Han mener at den kreative utviklingen av teologien skjer blant folket. Dette er ikke en teologi som utgår fra tidligere dokumenter, men en teologi som stoler på Jesu løfte om at Den hellige ånd skal veilede til hele sannheten. Teologi kan aldri kun være en repetisjon av tidligere tiders formuleringe…
 
Ingrid Rosendorf Joys og Anne Sender er henholdsvis generalsekretær og spesialrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. I denne samtalen kommer vi blant annet inn på hvorfor det er sånn at diskusjoner om religion vekker så stor oppmerksomhet selv i en tid der antallet som tror går ned, hvordan religion er en identitetsmarkør, hvorvid…
 
Hvorfor ble kristendommens lære som den ble? Kunne den blitt annerledes? Hvis svaret er nei, betyr det at Gud ikke handler i kirken eller i historien? Denne episoden er et opptak av et webinar med førsteamanuensis John Kaufman fra MF vitenskapelig høyskole. Han tar utgangspunkt i disse spørsmålene og kommer inn på de klassiske dogmene, Bibelens pla…
 
Det har funnet sted en markant endring i vestlig kultur hva gjelder religiøsitet og spiritualitet de siste tiårene. Vi ser en nyåndelig bevegelse som brer om seg. Interessen har vært særlig synlig på sosiale medier blant de yngre generasjonene. Mye av denne spiritualiteten kjennetegnes av at den tar menneskers livserfaringer på alvor, engasjerer dy…
 
I sommer etterlyste Linda Noor fra Minotenk kristenledere i kampen mot høyreekstremisme. Hun påpeker at vi i Norge de siste ti årene har hatt to terrorangrep, begge gjennomført av høyreekstreme terrorister som fremhever sin kristne identitet og aktivt bruker kristendommen som en del av sin voldelige ideologi. Hun sier at hun for lengst har mistet t…
 
Denne episoden er en samtale med to nye prester: Silje Marie Halvorsen er ansatt i Fyllingsdalen og Marianne Munz i Centralkirken i Oslo. Vi snakker om forventninger til presterollen med utgangspunkt i den engelske pastoralteologen Stephen Croft, som tar til orde for en forståelse av kirke og prestetjeneste som er på høyde med en ny og mer kompleks…
 
Det finnes både sunne og usunne former for tro. Tro kan være både en byrde og en hjelp i livet. Dette er utgangspunktet for denne samtalen med Dag Skottene, pensjonert lærer på videregående skole, skribent, forfatter og foredragsholder og aktiv i Den norske kirke i Sarpsborg. Samtalen har tre hoveddeler: En bokstavtro kristendom, menneskesyn og gud…
 
Humanisme kan forstås på ulike måter: Som et ikke-religiøst livssyn, men også som en livsholdning og tenkemåte som kan prege mange religioner og livssyn. Det er den sistnevnte måten som ligger til grunn for Förbundet Kristen Humanism i Sverige, der Olle Kristenson er med. Han og jeg snakker i denne episoden om forståelsen av humanismebegrepet, hvor…
 
Erling Rimehaug er mest kjent fra Vårt Land der han har vært politisk kommentator, politisk redaktør, sjefredaktør og kommentator med en mer fri "portefølje" i 40 år. Få kjenner Kirke-Norge som ham. Utgangspunktet for samtalen er dette: Det verdensbildet som har dominert i Vesten siden opplysningstiden, er et verdensbilde som skiller radikalt mello…
 
Kristen tro fortolkes ikke likt av alle mennesker, heller ikke når de befinner seg i samme kontekst. Derfor er ikke et kirkefellesskap fritt for uenighet, men et sted hvor den får utspille seg. Enhet er verken et resultat av enighet eller en tilstand uten sterke og motstridende påstander. Dette er ikke overraskende: Kirkelig praksis og teologi besk…
 
Denne episoden handler om Emerging Church eller framvoksende kirker. I et ferskt doktorgradsarbeid har Mattias J. Neve sett nærmere på dette og her er det mye vi kan lære når vi undrer oss på hvordan vi i dag kan være kirke på nye måter. Mattias J. Neve er pastor, sentral i arbeidet med menighetsutvikling og pionerutdannelse i Sverige og er tilknyt…
 
I denne episoden snakker jeg med Halvor Moxnes, professor emeritus i Det nye testamentet ved Teologisk fakultet på Universitetet i Oslo. Vi tar utgangspunkt i det som i Metodistkirken omtales som kvadrilateralet, det vil si de fire kildene teologien bruker - nemlig Bibelen, tradisjonen, erfaringen og fornuften - og ser hvordan disse kan benyttes i …
 
Morten Holmqvist har en spennende livshistorie: Han vokste opp som pastorsønn i Misjonskirken, var med på å starte SubChurch og var pastor der, har vært lærer og forsker på MF Vitenskapelig Høyskole og er nå prest i Den norske kirke, i Ljan menighet. Utgangspunktet for samtalen vår var om vi er optimistiske eller pessimistiske med tanke på kirkens …
 
Hva skjer med forståelsen av kirken og dens oppdrag når vi ikke kan møtes fysisk? Er de digitale løsningene vi har sett i pandemien å betrakte som nødløsninger eller er de begynnelsen på varige endringer? Dette snakker Hilde Marie Movafagh, førsteamanuensis og studentprest på MF Vitenskapelig Høyskole og rektor på Metodistkirkens Teologiske Seminar…
 
Hvilke tanker gjør Norges mest sentrale kirkeleder seg om kirkens situasjon og rolle i dagens samfunn? Det er utgangspunktet for denne samtalen med Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke. I samtalen kommer vi blant annet inn på behovet for å tenke nytt og annerledes, mulighetene som ligger i samarbeid med mange gode krefter og nødvendigheten a…
 
Kristine Hovda vokste opp i et kristent-karismatisk miljø der Paulus' ord "jeg lever ikke lenger selv" ble tatt helt bokstavelig. I overgangen til voksen alder forlot hun dette miljøet. Nå er hun student på MF. Kristine har en historie som er både sår og interessant. Det forteller hun om i denne episoden. Aller mest er imidlertid fokuset på troen i…
 
Kristian Tjemsland er leder for ungdomsmenighetene Network Youth Church i Carlisle bispedømme i Den Anglikanske Kirke i England. Han er utsendt fra Det Norske Misjonsselskap. Bispedømmet han arbeider i er veldig økumenisk orientert og har funnet gode veier for å nå ungdom. Hva kan vi i Norge lære av det arbeidet Kristian er engasjert i?…
 
Det handler ikke OM kirken skal delta i samfunnsdebatten, men om HVORDAN. Kirken har alltid vært del av samfunn og forholdt seg til både myndigheter og andre samfunnsaktører. Hva mener vi med politikk og hva bør kirken engasjere seg i? Jeg fikk en prat med Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Kirkerådet for Den norske kirke, om disse og andre…
 
Ateisten Bjørn Stærk skrev i 2016 boka "Å sette verden i brann". I boka stiller han blant annet spørsmålet: Er det noen av de kristne ideene om synd, tro, frelse og veldedighet som er relevante for mennesker som ikke tror? Da boka ble anmeldt i Vårt Land skrev Eskil Skjeldal: "(...) sensasjonelt at en ateist kan forklare kristentroens logikk bedre …
 
I 2013 gav Ole Jacob Nyhus og Kjell Arnold Nyhus ut boka "Kristen tro oppdatert". Den ble omtalt som original, ærlig og fri for klisjeer, og som en bok som engasjerer både tanke og følelser. I denne episoden snakker jeg med en av forfatterne om blant annet hva som er god forkynnelse og om hvordan vi kan snakke om ord som "synd", "frelse" og andre k…
 
Ukirke er et sentrumstilbud for ungdommer, studenter og unge voksne. Målet er å åpne opp for unge i byen, og bygge gode fellesskap. Ukirke drives av menighetene i Den norske kirke i Stavanger. Anne Margrethe Ree Sunde er prest og prosjektleder, og jeg fikk en prat med henne om dette spennende tilbudet.…
 
I arbeidet med kirke på nye måter ligger Sverige noen år foran Norge. Allerede i 2005 startet arbeidet og det har etter hvert vokst seg stort. Tin Mörk har vært sentral hele tiden. Nå er hun ordförande og inspiratör. Jeg fikk en prat med henne om erfaringene i Sverige og om hva vi i Norge kan lære. For mer informasjon: Se www.nyasattattvarakyrka.se…
 
På en kaffebar i Fredrikstad traff jeg Emil Skartveit. Han har vært offiser i Frelsesarmeen og er nå daglig leder i Domkirken menighet i Den norske kirke i Fredrikstad. I et innlegg i Vårt Land tidligere i år skrev han at mange frikirker mister bortimot hele generasjoner fordi de oppleves som akterutseilte og for grunne i møtet med menneskers relig…
 
De sosiale prinsipper er noe metodister er stolte av. Men hva betyr de egentlig for kirkens selvforståelse og hvorfor er de viktige? Det er blant temaene Hilde Marie Movafagh, rektor på Metodistkirkens Teologiske Seminar, og studentprest og universitetslektor på MF, og jeg snakker om i denne episoden. Hilde Marie forteller også om den omfattende re…
 
Det er spennende ting på gang i Harstad: Flere kirker har gått sammen for å snakke om hvordan de kan gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Det handler om ungdomsdiakoni, økumenikk og møtesteder på tvers av tro og livssyn. I denne episoden forteller Helen Byholt Lovelace, diakon i Metodistkirken, og Bill Lovelace, misjonær i Metodistkirken, om det so…
 
I denne episoden snakker jeg med Yngvar Ruud, pensjonert metodistprest, som var aktiv i å bringe sinnsrogudstjenesten til Norge for 20 år siden. Vi snakker om starten, om hva dette har betydd for ham personlig og for kirkene der sinnsrogudstjenestene avholdes og om hva disse gudstjenestene kan lære bort til "vanlige" gudstjenester og "ordinært" kir…
 
I denne episoden snakker jeg med Hermund Haaland, en av gründerne av Tankesmien Skaperkraft. Vi snakker om hvordan vi kan bidra til å skape gode samfunn for alle, om hvordan kirken kan bidra i den store samfunnsdugnaden og om nødvendigheten av å koble tro og arbeid, ikke minst for at unge mennesker skal kunne utvikle en slitesterk tro som gir mot o…
 
Denne episoden har blitt til i et samarbeid med Pådden fra Tårnrommet, som drives av Tor Sørby fra Arena - Moss kirke- og kultursenter. Tor og jeg har vært på pilegrimsvandring langs Borgleden og på Grand Bar i Halden fikk vi med oss Kari Mangrud Alvsvåg, påtroppende domprost i Fredrikstad, og Svein Gran, forlagssjef og frivillig altmuligmann i Son…
 
I denne episoden har jeg med meg Knut Rygh, prest i Sagene og Iladalen menighet i Den norske kirke. I 2017 oversatte han boka "Gjenoppdag kristendommen" av Marcus Borg, der forfatteren tar sentrale kristne begreper ut til lufting og argumenterer for at Bibelen må leses ut fra et historisk-metaforisk perspektiv og at kristendom ikke handler om himme…
 
I denne episoden samtaler jeg med Victoria Gejrot, diakon og samordnare för kyrkoledning och förtroendemannaorganisation om konsensusmetoder i den svenske Equmeniakyrkan. Dette er en metodikk for beslutningsprosesser som alle kirker (og andre) har mye å lære av, og erfaringene i Equmeniakyrkan er veldig positive. For mer informasjon, se equmeniakyr…
 
Denne episoden er et opptak av et foredrag av Knut Refsdal holdt på et webinar i juni der vi stilte følgende spørsmål: Hva kjennetegner Metodistkirken? Hvordan forstår vi oss selv og vårt oppdrag? Hva slags kirke ønsker vi å være i Norge i 2020-årene? Kan vi formulere noe om dette som både er samlende og som verdsetter mangfoldet og som samtidig ka…
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk
Google login Twitter login Classic login