Regelpod offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Hvordan skal feriepenger utbetales i tråd med ferielovens regler, og hvordan løses det faktisk i arbeidslivet?Når det gjelder utbetaling av feriepenger er det også noen tilfeller der arbeidsgiver må være ekstra oppmerksom før utbetaling skjer, og når skal egentlig feriepengene utbetales der arbeidstaker slutter? I tillegg gir vi deg svar på hva opp…
  continue reading
 
Vi er på den tiden av året der arbeidsgiver må starte å planlegge ferie. Står arbeidsgiver helt fritt med tanke på når arbeidstaker skal avvikle ferie, når kan arbeidsgiver endre allerede fastsatt ferie, og har alder noe å si med tanke på hvem som bestemmer tiden for ferien? Vi ser også nærmere på frynsegoder som alternativ til lønnsøkning, hvilke …
  continue reading
 
I dagens episode ser vi nærmere på når og hvordan permisjoner skal rapporteres korrekt i a-meldingen. Vi gir deg også svaret på om arbeidstaker har krav på lønn på 1. og 17. mai, samt hvordan arbeidsgiver kan dekke skatten på naturalytelser fra arbeidsgiver. I tillegg gir vi deg oversikten over hva det koster deg hvis du får beholde mobiltelefonen …
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om GDPR og hva som kan publiseres av personopplysninger internt i virksomheten. Vi ser også på skattereglene ved fri eller subsidiert bedriftskantine og forslag til endrede regler om skattetrekkskonto og innbetaling av forskuddstrekk.Av Visma Software AS
  continue reading
 
I dagens episode tar vi for oss tema påske. Hvilke dager har man rett på fri, får man lønn på fridagene, hva hvis man blir syk, og er det skatt på påskeegg fra arbeidsgiver? Vi ser også nærmere på hva en sammenstillingsoppgave er, og hvorfor det er så viktig å sjekke denne når man får skattemeldingen før vi avslutter med å avklare om det er tabell-…
  continue reading
 
I dagens episode dykker vi ned i tema pendlere. Hva er egentlig en pendler, hvorfor har det en betydning om man defineres som pendler, eller ikke, og hvilke kostnader kan arbeidsgiver dekke skattefritt for denne gruppen? Vi ser også nærmere på når arbeidsgiver på nytt får ansvar for å utbetale sykepenger til arbeidstaker der maksdato for sykepenger…
  continue reading
 
I de tilfellene der arbeidstaker blir sykmeldt, har arbeidsgiver en rekke lovpålagte plikter knyttet til oppfølging av den sykmeldte. I dagens episode ser vi nærmere hva disse pliktene innebærer, og hva konsekvensen blir dersom arbeidsgiver ikke gjør det arbeidet de er pålagt. Vi har i dagens episode besøk av Henriette som gir oss en innsikt i hvor…
  continue reading
 
I denne episoden tar vi for oss viktige temaer som skattekort ved årets start, overtid, og beregningsgrunnlaget for sykepenger. Få klarhet i hvordan du håndterer skattekortet når det for inneværende år ikke er tilgjengelig, forstå reglene for overtidsarbeid og pauser, og oppdater deg på inntektene som skal inkluderes i sykepengegrunnlaget. Avslutni…
  continue reading
 
Vi ser nærmere på nye satser for bil- og kostgodtgjørelse, endringer i arbeidsgiveravgiften, og de øvrige satsene som er endret fra 1. januar 2024. I tillegg diskuterer vi bruken av overtid, overtidstillegg og hvilke arbeidstakere som ikke er underlagt overtidsreglene. Vi avslutter med arbeidstakers rett på fri og lønn når skole/barnehage stenger, …
  continue reading
 
Nye regler i arbeidsmiljøloven trer i kraft fra 1. januar 2024. Vi gir deg en oversikt over hva som endres. I tillegg ser vi på hva som kan bli den arbeidsrettslige konsekvensen hvis du ikke oppfører deg på julebordet, og kan man få en oppsigelse hvis man ikke er gøyal nok? Vi avslutter med reglene for lønn på helligdagene i julen. Hva har man krav…
  continue reading
 
Hvor mange feriedager skal overføres til neste ferieår, hvorfor er det viktig å skille på avtalefestet ferie og ferie etter ferielovens bestemmelser og hva skjer med ubrukte dager med omsorgspenger ved årets slutt? Vi ser også nærmere på nye fordelssatser for 2024 for firmabil, og trekkfrie satser for kost- og bilgodtgjørelse.…
  continue reading
 
Er det halv skatt på lønnen i november eller desember, og gjelder dette egentlig for alle arbeidstakere? Vi ser nærmere på hvordan dette gjøres korrekt. I januar 2024 kommer det nye regler innen HMS, som blant annet innebærer at flere virksomheter må ha verneombud og AMU. Vi avslutter med en gjennomgang av den nye prinsipputtalelsen fra SKD om ny p…
  continue reading
 
Det har kommet nye presiseringer fra Skatteetaten vedrørende 5 % arbeidsgiveravgift på inntekt over 750 000 kroner. Hvordan skal dette nå gjøres korrekt ved refusjoner fra NAV? Vi ser også nærmere på når arbeidsgiver kan få fritak for arbeidsgiverperioden for sykepenger, og hvordan dette håndteres i praksis.…
  continue reading
 
Vi ser nærmere på den nye inntektsmeldingen som har kommet for sykepenger, hvilke ferierettigheter en nyansatt har, og hva som skjer med feriedager og feriepenger når arbeidstaker slutter. Til slutt avklarer vi hvordan arbeidsgiver skal rapportere arbeidsgiveravgift av tilskudd og premie til kollektive pensjonsordninger i a-meldingen.…
  continue reading
 
I dagens episode snakker vi om plikten til å ha en oversikt over arbeidstiden til ansatte. Vi ser også nærmere på om ansatte har krav på fri til å trene i arbeidstiden og når arbeidsgiver kan dekke trening skattefritt, før vi avslutter med hvordan sykdom i ferien påvirker feriesaldoen.Av Visma Software AS
  continue reading
 
Har arbeidstaker rett på fri med lønn ved skole- og barnehagestart, hva er de nye reglene som er vedtatt i arbeidsmiljøloven, og hva skjer egentlig med innleiereglene som trådte i kraft i april 2023. Vi gir deg også svaret på om vi har minstelønn i Norge, i tillegg til å se nærmere på hvordan arbeid på hjemmekontor i utlandet kan påvirke ditt trygd…
  continue reading
 
I siste episode av RegelPOD før sommeren snakker vi om flere spennende tema. Hvordan foreta ferietrekk for deltidsansatte, kan arbeidstaker utsette ferie ved sykdom, og kan arbeidsgiver ensidig endre fastsatt ferie. Vi snakker også om hvordan feriepenger skal utbetales når arbeidsforholdet opphører, og i de tilfellene der arbeidstaker dør. I tilleg…
  continue reading
 
Vi har besøk av administrerende direktør i Visma Øyvind Larsen og Chief Security Officer i Visma Espen Johansen. Vi snakker blant annet om det å jobbe i skyen, rutiner for å holde seg trygg i den digitale verden samt ser på hvordan fremtiden ser ut for deg som jobber med lønn og personal. Vi ser også på regler om oppbevaring og sletting av personop…
  continue reading
 
Vi snakker med Geir, Maria og Cecilie fra NAV som gir oss en innsikt i hvordan NAV arbeider. Vi har en god samtale om hvordan NAV bruker opplysninger arbeidsgiver innrapporterer på a-meldingen i sitt arbeid, hvordan de kontrollerer opplysninger arbeidsgiver sender inn, og hvorfor det er så viktig at arbeidsgiver rapporterer riktige opplysninger i a…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om planlegging av ferie. Er det arbeidsgiver eller arbeidstaker som bestemmer når ferie skal avvikles? Hvilke frister gjelder for fastsettelse av feriedager? Kan arbeidstaker si nei takk til ferie? Vi ser også nærmere på reglene for diett. Hva kan arbeidstaker kreve, hva er skattefritt for påfølgende døgn, og må det allt…
  continue reading
 
Hvilke konsekvenser har streik for arbeidsforholdet? Hvordan er reglene for rett til fri og lønn på 1. og 17. mai? Dette er temaene for denne episoden. Årets lønnsforhandlinger er i gang, og streik fører med seg en rekke problemstillinger. I dagens episode snakker vi blant annet om arbeidsgiver kan trekke arbeidstaker i lønn som er utbetalt for en …
  continue reading
 
Lytt til ukens episoden og lær mer om arbeidslivets påskejuss. Hvilke dager i påsken har man rett på fri, og vil retten til fri også si at man har rett på lønn? Hva har arbeidstaker krav på å få utbetalt dersom det arbeides i påsken, og hvordan teller man feriedager hvis man avvikler påskeferie? Vi ser også på om påskeegg som kommer fra påskeharen …
  continue reading
 
Vi ser nærmere på reglene for bilgodtgjørelse, hva har arbeidstaker krav på og hva er forskjellen på avtalt bilgodtgjørelse og trekkfri bilgodtgjørelse? Vi snakker også om arbeidsgivers plikt til å sørge for at det registreres arbeidstid, og ser på hvilke virksomheter som må føre personallister. Vi avslutter med noen ord om vedtatte endringer i arb…
  continue reading
 
Vi ser nærmere på skatteregler for bruk av mobiltelefon betalt av arbeidsgiver, fleksibel arbeidstid og hvordan man skal dokumentere fravær fra arbeidet. Mange arbeidstakere får dekket telefon og bredbånd av sin arbeidsgiver, men hvordan skal dette skattmessig håndteres? Fleksitid er et mye brukt begrep, men hva er egentlig dette, kan det kreves, o…
  continue reading
 
I denne episoden snakker vi om hvem som bestemmer når ferie skal avvikles, om det er mulig for arbeidsgiver å endre fastsatt ferie, og hva som skjer hvis arbeidsgiver endrer på ferie uten å ha hjemmel for det. Vi ser også nærmere på avklaringer som har kommet i forbindelse med 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på inntekt over 750 000, og hva skjer egen…
  continue reading
 
Vi ser at mange arbeidsgivere ikke er klar over at de har en aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet. Hva er egentlig denne plikten, hvordan kan den løses på en god og effektiv måte, og hvorfor er det så viktig? I denne episoden snakker vi om dette temaet med vår gjest Kristine Kotte-Eriksen fra Equality Check.…
  continue reading
 
I denne episoden av RegelPOD tar vi for oss rapportering av nye permisjonskategorier i a-meldingen. Hva må arbeidsgiver passe på når en ansatt beholder trekkpliktige naturalytelser under fravær der NAV utbetaler godtgjørelse direkte til den ansatte og hvordan er reglene for subsidiert kantine?Av Visma Software AS
  continue reading
 
I denne episoden diskuterer vi hvilke endringer arbeidsgiver kan gjøre i kraft av styringsretten når det gjelder å sette ned lønn, forskuttering av sykepenger, endring av lønnstidspunkt m.m. Arbeidsgivers styringsrett åpner for at arbeidsgiver kan gjøre en rekke endringer, men det finnes allikevel begrensninger.…
  continue reading
 
Hvor sikre er de digitale verktøyene du bruker iarbeidshverdagen, og hva er det viktig at arbeidsgiver tenker på dersomarbeidstaker arbeider digitalt andre steder enn på kontoret? Vi er så heldige åha med oss Stian Estil - Head of BD// Product and Business Models i VismaSoftware til en diskusjon om hvilke utfordringer den digitale verden kan by påf…
  continue reading
 
Hva bør en avtale om firmabil inneholde, og hva kan arbeidstaker kreve i kilometergodtgjørelse når man kjører sin egen bil på tjenestereise. Drivstoffprisene og strøm til lading av el-bil er dyrere enn noen gang før, påvirker dette hvilken sats arbeidstaker har krav på? Vi gir deg også en oversikt over reglene for restferie, og hvem som bestemmer n…
  continue reading
 
Hva er egentlig egenmelding, når kan den benyttes, og er det egentlig særskilte regler for IA-bedrifter lenger? Vi gir deg også svaret på om arbeidsgiver skal beregne skattepliktig fordel for nyansatt som har hatt EK-tjenester hos tidligere arbeidsgiver. Til slutt ser vi nærmere på reglene for ferie i oppsigelsestid. Kan arbeidsgiver pålegge ferie,…
  continue reading
 
Arbeidstaker slutter før hele ferien er avviklet, kan det kreves lønn for ikke avviklet ferie. Streik i skolen, har arbeidstaker rett på fri med lønn, og hvordan blir det egentlig med skatt dersom arbeidstaker får beholde naturalytelser under fravær? Dette ser vi nærmere på i dagens Regelpod. I tillegg går vi gjennom reglene for databriller og om a…
  continue reading
 
Vi ser nærmere på om arbeidstaker har rett til fri ved skole- og barnehagestart, og ny praksis vedrørende søknad om og dokumentasjon av sykt barn-dager. Det er også foreslått nye regler i arbeidsmiljøloven som vi gir deg oversikten over, og hvordan er egentlig reglene hvis man blir syk i ferien?Av Visma Software AS
  continue reading
 
Få en oppdatering på de viktigste lov- og forskriftsendringene som trer i kraft 1. juli. Dette gjelder både forlenging av midlertidige koronaregler, regler om OTP, hjemmekontor, endringer i arbeidsmiljøloven og nye forskrifter som trer i kraft. Vi diskuterer også hvilke rettigheter arbeidstaker har når det gjelder utsettelse av ferie ved streik, lo…
  continue reading
 
Endelig er det tid for utbetaling av feriepenger, men hvordan gjør egentlig arbeidsgiver dette korrekt? Vi snakker mer om dette, og om det faktum at feriepenger faktisk er skattepliktig, selv om mange arbeidstakere har inntrykk av noe annet. Vi er også så heldige å ha Julie Grønlund som gjest. Julie er Director of Customer Success og snakker om hvo…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett